RSS Feed

แผนที่

                                    ภาพเคลื่อนไหว                                    ภาพเคลื่อนไหว

จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอ และกิ่งอำเภอต่างๆ
อำเภอเมือง-อำเภอยางตลาด 16 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอกมลาไสย 13 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอสหัสขันธ์ 32 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอสมเด็จ 40 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอกุฉินารายณ์ 80 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอท่าคันโท 109 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอห้วยเม็ก 48 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอคำม่วง 85 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอหนองกุงศรี 62 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนามน 44 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอเขาวง 98 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอห้วยผึ้ง 60 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอร่องคำ 38 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอนาคู 90 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอสามชัย 65 กิโลเมตร

การเดินทางในตัวจังหวัดกาฬสินธุ์มีรถ 3 ล้อถีบรับจ้างอยู่ทุกถนน และยังมีรถโดยสารระหว่างตัวจังหวัด วิ่งไปยังอำเภอต่างๆ อีกด้วย

จังหวัดขอนแก่น

ระยะทางจากอำเภอเมือง ไปยังอำเภอต่างๆ
– อำเภออุบลรัตน์ 51 กิโลเมตร
– น้ำพอง 32 กิโลเมตร
– หนองเรือ 44 กิโลเมตร
– บ้านไผ่ 44 กิโลเมตร
– มัญจาคีรี 56 กิโลเมตร
– ชุมแพ 81 กิโลเมตร
– ภูเวียง 65 กิโลเมตร
– กระนวน 64 กิโลเมตร
– เขาสวนกวาง 54 กิโลเมตร
– สีชมพู 115 กิโลเมตร
– อ.พล 75 กิโลเมตร
– ชนบท 58 กิโลเมตร
– แวงน้อย 97 กิโลเมตร
– แวงใหญ่ 74 กิโลเมตร
– บ้านฝาง 21 กิโลเมตร
– พระยืน 32 กิโลเมตร
– หนองสองห้อง 97 กิโลเมตร
– เปือยน้อย 97 กิโลเมตร
– ภูผาม่าน 113 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอหนองนาคำ 85 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอซำสูง 45 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย 76 กิโลเมตร

จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
– อำเภอบ้านเขว้า 13 กิโลเมตร
– อำเภอหนองบัวระเหว 33 กิโลเมตร
– อำเภอดอนสวรรค์ 38 กิโลเมตร
– อำเภอจัตุรัส 39 กิโลเมตร
– อำเภอแก้งคร้อ 45 กิโลเมตร
– อำเภอหนองบัวแดง 53 กิโลเมตร
– อำเภอบำเหน็จณรงค์ 58 กิโลเมตร
– อำเภอภูเขียว 77 กิโลเมตร
– อำเภอบ้านแท่น 81 กิโลเมตร
– อำเภอภักดีชุมพล 85 กิโลเมตร
– อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 90 กิโลเมตร
– อำเภอเทพสถิต 105 กิโลเมตร
– อำเภอคอนสาร 125 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอเนินสง่า 30 กิโลเมตร

จังหวัดนครพนม

ระยะทางจากจังหวัดถึงอำเภอ
นครพนม-ท่าอุเทน 27 กิโลเมตร
นครพนม-บ้านแพง 100 กิโลเมตร
นครพนม-ธาตุพนม 50 กิโลเมตร
นครพนม-ศรีสงคราม 68 กิโลเมตร
นครพนม-ปลาปาก 44 กิโลเมตร
นครพนม-นาแก 76 กิโลเมตร
นครพนม-เรณูนคร 52 กิโลเมตร
นครพนม-นาหว้า 95 กิโลเมตร
นครพนม-กิ่งอำเภอโพนสวรรค์ 42 กิโลเมตร

จังหวัดนครราชสีมา

การเดินทางจากอำเภอเมืองนครราชสีมาไปยังอำเภอต่างๆ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 18 กิโลเมตร
อำเภอขามทะเลสอ 22 กิโลเมตร
อำเภอโนนไทย 29 กิโลเมตร
อำเภอโนนแดง 30 กิโลเมตร
อำเภอโชคชัย 31 กิโลเมตร
อำเภอปักธงชัย 34 กิโลเมตร
อำเภอสูงเนิน 36 กิโลเมตร
อำเภอโนนสูง 37 กิโลเมตร
อำเภอพระทองคำ 37 กิโลเมตร
อำเภอจักราช 40 กิโลเมตร
อำเภอสีคิ้ว 45 กิโลเมตร
อำเภอขามสะแกแสง 50 กิโลเมตร
อำเภอหนองบุนนาก 52 กิโลเมตร
อำเภอครบุรี 58 กิโลเมตร
อำเภอพิมาย 60 กิโลเมตร
อำเภอห้วยแถลง 65 กิโลเมตร
อำเภอวังน้ำเขียว 70 กิโลเมตร
อำเภอคง 79 กิโลเมตร
อำเภอด่านขุนทด 84 กิโลเมตร
อำเภอบ้านเหลื่อม 85 กิโลเมตร
อำเภอปากช่อง 85 กิโลเมตร
อำเภอสีดา 85 กิโลเมตร
อำเภอเสิงสาง 88 กิโลเมตร
อำเภอเทพารักษ์ 90 กิโลเมตร
อำเภอประทาย 97 กิโลเมตร
อำเภอชุมพวง 98 กิโลเมตร
อำเภอบัวใหญ่ 101 กิโลเมตร
อำเภอบัวลาย 106 กิโลเมตร
อำเภอเมืองยาง 110 กิโลเมตร
อำเภอแก้งสนามนาง 130 กิโลเมตร
อำเภอลำทะเมนชัย 130 กิโลเมตร

จังหวัดบึงกาฬ

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
ศรีวิไล    ๒๘    กิโลเมตร
บุ่งคล้า    ๓๙    กิโลเมตร
พรเจริญ    ๔๕    กิโลเมตร
ปากคาด    ๔๗    กิโลเมตร       
โซ่พิสัย    ๕๕    กิโลเมตร
เซกา    ๘๗    กิโลเมตร
บึงโขงหลง    ๘๘    กิโลเมตร

จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทางจากอำเภอเมือง ไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอเมือง-อำเภอห้วยราช 15 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอกระสัง 31 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอลำปลายมาศ 32 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอคูเมือง 33 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอสตึก 40 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอพลับพลาชัย 40 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนางรอง 54 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอหนองหงส์ 54 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอประโคนชัย 64 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอพุทไธสง 64 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอโนนสุวรรณ 65 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอบ้านกรวด 66 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 70 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนาโพธิ์ 76 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอปะคำ 78 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอหนองกี่ 83 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอละหานทราย 99 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอบ้านด่าน 14 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอชำนิ 70 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์85 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอโนนดินแดง 92 กิโลเมตร

จังหวัดมุกดาหาร

การเดินทางจากอำเภอเมืองมุกดาหารไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอเมือง    – กิโลเมตร 
อำเภอนิคมคำสร้อย 28 กิโลเมตร
อำเภอดอนตาล  33 กิโลเมตร
อำเภอคำชะอี 35 กิโลเมตร
อำเภอหว้านใหญ่ 35 กิโลเมตร 
อำเภอหนองสูง 50 กิโลเมตร
อำเภอดงหลวง 55 กิโลเมตร  

จังหวัดมหาสารคาม

ระยะทางระหว่างอำเภอเมือง-อำเภอต่างๆ

อำเภอเมือง-อำเภอกันทรวิชัย 16 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอโกสุมพิสัย 28 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอวาปีปทุม 40 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอบรบือ 26 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 84 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนาเชือก 56 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอเชียงยืน 44 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนาดูน 65 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอแกดำ 28 กิโลเมตร
อำเภอยางสีสุราช 70 กิโลเมตร

จังหวัดยโสธร

ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
อำเภอเมือง-อำเภอคำเขื่อนแก้ว 23 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอมหาชนะชัย 41 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอค้อวัง 70 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอป่าคิ้ว 28 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอเลิงนกทา 69 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอกุดชุม 37 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอทรายมูล 18 กิโลเมตร

จังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะทางจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัด
อำเภอเมือง-อำเภอจังหาร 10 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอธวัชบุรี 12 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอศรีสมเด็จ 25 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอจตุรพักตร์พิมาน 26 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอเมืองสรวง 26 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอเสลภูมิ 34 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภออาจสามารถ 34 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอโพนทอง 47 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอเกษตรวิสัย 47 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอสุวรรณภูมิ 52 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอโพธิ์ชัย 58 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอพนมไพร 64 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอหนองพอก 73 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอเมยวดี 73 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอโพนทราย 79 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอปทุมรัตน์ 85 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอเชียงขวัญ 18 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอหนองฮี 76 กิโลเมตร

จังหวัดเลย

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอ และกิ่งอำเภอต่างๆ
อำเภอวังสะพุง 23 กิโลเมตร
อำเภอนาด้วง 32 กิโลเมตร
อำเภอเชียงคาน 47 กิโลเมตร
อำเภอท่าลี่ 47 กิโลเมตร
อำเภอภูหลวง 49 กิโลเมตร
อำเภอภูเรือ 50 กิโลเมตร
อำเภอผาขาว 70 กิโลเมตร
อำเภอภูกระดึง 73 กิโลเมตร
อำเภอด่านซ้าย 82 กิโลเมตร
อำเภอปากชม 90 กิโลเมตร
อำเภอนาแห้ว 125 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเอราวัณ 50 กิโลเมตร

จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ
อำเภอกันทรารมย์ ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอกันทรลักษ์ ๖๓ กิโลเมตร
อำเภอขุนหาญ ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอขุขันธ์ ๔๙ กิโลเมตร
อำเภอน้ำเกลี้ยง ๔๔ กิโลเมตร
อำเภอโนนคูณ ๕๖ กิโลเมตร
อำเภอบึงบูรพ์ ๔๒ กิโลเมตร
อำเภอเบญจลักษ์ ๘๐ กิโลเมตร
อำเภอปรางค์กู่ ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอพยุห์ ๒๑ กิโลเมตร
อำเภอไพรบึง ๔๒ กิโลเมตร
อำเภอภูสิงห์ ๒๘ กิโลเมตร
อำเภอเมืองจันทร์ ๔๐ กิโลเมตร
อำเภอยางชุมน้อย ๓๒ กิโลเมตร
อำเภอราษีไศล ๓๘ กิโลเมตร
อำเภอวังหิน ๓๕ กิโลเมตร
อำเภอศรีรัตนะ ๓๗ กิโลเมตร
อำเภอห้วยทับทัน ๓๗ กิโลเมตร
อำเภออุทุมพรพิสัย ๒๔ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๒๙ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอศิลาลาด ๕๐ กิโลเมตร

จังหวัดสกลนคร

ระยะทางระหว่างอำเภอเมือง-อำเภอต่างๆ
– อำเภอกุดบาก 56 กิโลเมตร
– อำเภอกุสุมาลย์ 40 กิโลเมตร
– อำเภอคำตากล้า 119 กิโลเมตร
– อำเภอนิคมน้ำอูน 77 กิโลเมตร
– อำเภอบ้านม่วง 124 กิโลเมตร
– อำเภอพรรณานิคม 41 กิโลเมตร
– อำเภอพังโคน 55 กิโลเมตร
– อำเภอสว่างแดนดิน 82 กิโลเมตร
– อำเภอวาริชภูมิ 71 กิโลเมตร
– อำเภอวานรนิวาส 85 กิโลเมตร
– อำเภอโคกศรีสุพรรณ 24 กิโลเมตร
– อำเภอเต่างอย 28 กิโลเมตร
– อำเภอส่องดาว 101 กิโลเมตร
– อำเภออากาศอำนวย 82 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ 112 กิโลเมตร
 
ระยะทางระหว่างจังหวัด
สกลนคร-นครพนม ระยะทาง 90 กิโลเมตร
สกลนคร-มุกดาหาร ระยะทาง 119 กิโลเมตร
สกลนคร-กาฬสินธุ์ ระยะทาง 128 กิโลเมตร
สกลนคร-อุดรธานี ระยะทาง 159 กิโลเมตร
สกลนคร-ขอนแก่น ระยะทาง 205 กิโลเมตร
สกลนคร-อุบลราชธานี ระยะทาง 286 กิโลเมตร

จังหวัดสุรินทร์

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอลำดวน ระยะทาง 25 กิโลเมตร
อำเภอจอมพระ ระยะทาง 26 กิโลเมตร
อำเภอปราสาท ระยะทาง 28 กิโลเมตร
อำเภอศีขรภูมิ ระยะทาง 34 กิโลเมตร
อำเภอสังขะ ระยะทาง 49 กิโลเมตร
อำเภอสนม ระยะทาง 50 กิโลเมตร
อำเภอท่าตูม ระยะทาง 52 กิโลเมตร
อำเภอกาบเชิง ระยะทาง 52 กิโลเมตร
อำเภอสำโรงทาบ ระยะทาง 54 กิโลเมตร
อำเภอรัตนบุรี ระยะทาง 70 กิโลเมตร
อำเภอบัวเชด ระยะทาง 70 กิโลเมตร
อำเภอชุมพลบุรี ระยะทาง 94 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากจังหวัดสุรินทร์ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 111 กิโลเมตร
จังหวัดยโสธร ระยะทาง 135 กิโลเมตร
จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 137 กิโลเมตร
จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 143 กิโลเมตร
จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 177 กิโลเมตร
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 198 กิโลเมตร

จังหวัดหนองคาย

ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
– อำเภอท่าบ่อ ระยะทาง 42 กิโลเมตร
– อำเภอโพนพิสัย ระยะทาง 45 กิโลเมตร
– อำเภอศรีเชียงใหม่ ระยะทาง 57 กิโลเมตร
– อำเภอโซ่พิสัย ระยะทาง 90 กิโลเมตร
– อำเภอปากคาด ระยะทาง 90 กิโลเมตร
– อำเภอสังคม ระยะทาง 95 กิโลเมตร
– อำเภอบึงกาฬ ระยะทาง 136 กิโลเมตร
– อำเภอพรเจริญ ระยะทาง 182 กิโลเมตร
– อำเภอเซกา ระยะทาง 228 กิโลเมตร
– อำเภอบึงโขงหลง ระยะทาง 238 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอศรีวิไล ระยะทาง 163 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอบุ่งคล้า ระยะทาง 181 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอสระใคร ระยะทาง 24 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปยังสถานที่ใกล้เคียง
– จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 51 กิโลเมตร
– จังหวัดเลย ระยะทาง 202 กิโลเมตร
– จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 210 กิโลเมตร
– จังหวัดนครพนม ระยะทาง 303 กิโลเมตร

จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ

อำเภอเมือง    – กิโลเมตร 
อำเภอนากลาง  30 กิโลเมตร
อำเภอศรีบุญเรือง 33 กิโลเมตร
อำเภอโนนสัง 42 กิโลเมตร 
อำเภอนาวัง 42 กิโลเมตร 
อำเภอสุวรรณคูหา 65 กิโลเมตร 

 

จังหวัดอุดรธานี

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอกุดจับ 24 กิโลเมตร
อำเภอหนองหาน 35 กิโลเมตร
อำเภอหนองแสง 35 กิโลเมตร
อำเภอหนองวัวซอ 39 กิโลเมตร
อำเภอกุมภวาปี 43 กิโลเมตร
อำเภอเพ็ญ 43 กิโลเมตร
อำเภอโนนสะอาด 53 กิโลเมตร
อำเภอบ้านผือ 55 กิโลเมตร
อำเภอไชยวาน 62 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งฝน 65 กิโลเมตร
อำเภอสร้างคอม 68 กิโลเมตร
อำเภอศรีธาตุ 72 กิโลเมตร
อำเภอบ้านดุง 84 กิโลเมตร
อำเภอวังสามหมอ 96 กิโลเมตร
อำเภอน้ำโสม 110 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ 50 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอนายูง 129 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากอุดรธานีไปยังสถานีที่ใกล้เคียง
หนองคาย 51 กิโลเมตร
ขอนแก่น 115 กิโลเมตร
เลย 152 กิโลเมตร
สกลนคร 159 กิโลเมตร
กาฬสินธุ์ 192 กิโลเมตร
หนองบัวลำภู 46 กิโลเมตร

จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอ และกิ่งอำเภอต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอวารินชำราบ 2 กิโลเมตร
อำเภอสำโรง 26 กิโลเมตร
อำเภอตาลสุม 34 กิโลเมตร
อำเภอม่วงสามสิบ 35 กิโลเมตร
อำเภอเขื่องใน 38 กิโลเมตร
อำเภอตระการพืชผล 45 กิโลเมตร
อำเภอเดชอุดม 45 กิโลเมตร
อำเภอพิบูลมังสาหาร 45 กิโลเมตร
อำเภอศรีเมืองใหม่ 66 กิโลเมตร
อำเภอกุดข้าวปุ้น 71 กิโลเมตร
อำเภอสิรินธร 72 กิโลเมตร
อำเภอโขงเจียม 75 กิโลเมตร
อำเภอบุณฑริก 87 กิโลเมตร
อำเภอโพธิ์ไทร 95 กิโลเมตร
อำเภอน้ำยืน 101 กิโลเมตร
อำเภอเขมราฐ 106 กิโลเมตร
อำเภอนาจะหลวย 135 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 20 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก 7 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอดอนมดแดง 35 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอนาเยีย 35 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม 74 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอนาตาล 93 กิโลเมตร

จังหวัดอำนาจเจริญ

ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ

อำเภอเมือง   – กิโลเมตร
อำเภอลืออำนาจ 22 กิโลเมตร
อำเภอปทุมราชวงศา 32 กิโลเมตร
อำเภอหัวตะพาน 35 กิโลเมตร
อำเภอพนา 47 กิโลเมตร
อำเภอชานุมาน 78 กิโลเมตร
อำเภอเสนางคนิคม 81 กิโลเมตร

                                ภาพเคลื่อนไหว            

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: